‫صفحه اصل - کتابها - شكستن ترس

شكستن ترس
‫معل: ‫جان بی

همگي ما در زندگي خود ترس را تجربه كرديم. آيا ميدانيد چگونه اتفاق افتاد؟ يا اينكه چگونه جلوي آن را در آينده بگيريم؟ اگر نميدانيد بايد به اين حل اين مشكل حياتي بپردازيد.

وقتي با چيزي كه شمارا ترسانده روبرو ميشويد، شما با يك شجاعت و اعتماد جديد زندگي خواهيد كرد. رساله دوم تيموتائوس فصل ١ آيه ٧ اعلام ميكند كه روح ترس به ما داده نشده. زمان آن رسيده كه شجاعانه در آزادي موعود مسيح قدم برداريم.

ر اين پيام، جان بيور ريشه ترس را افشا ميكند. شما به چالش كشيده و تقويت خواهيد شد تا چنگ كشنده ترس را بشكنيد، عطاياي خداوند را جاري كنيد و قلمرو خداوند را در زندگي خود بنا كنيد. شما ميتوانيد از چيزهايي مثل افسردگي، نا اميدي و انحراف آزاد شويد. شكستن ترس شما را تجهيز خواهد كرد كه در قدرت خداوند پيروزي هاي عظيمي به دست آوريد.

‫دانلو (~3.55 MB)

‫اشتراک بگذارید