‫صفحه اصل - کتابها - آدامِنت

آدامِنت
‫معل: ‫لیزا بی

طبق تعاریف باستانی، آدامِنت به عنوان الماس و سنگی اسطوره ‌ای که شگفت انگیز و فناناپذیر است، شناخته می شد. در واژه شناسی مدرن تر، توصیف گر موضعی ثابت، راسخ و تزلزل ناپذیر است. اگر برای آدامنت بودن ما در محبت و حقیقت، زمانی در نظر گرفته شده باشد، امروز آن زمان است. خدا محبت است. خدا حقیقت است. محبت و حقیقت، هر دو لایتناهی هستند و فراسوی ایده‌ها و گرایشات مدرن ما پیش می‌روند. گاهی محبت‌آمیزترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم، گفتن حقیقت است، اما اعلان حقیقت، با زندگی کردن آن آغاز می گردد.

لیزا بیور، نویسنده کتاب های پرفروش، با استفاده از کتاب مقدس و داستان سرایی اش، شما را در سفر به کوه مقدس خدا همراهی می کند؛ همان جایی که نه تنها اطاعت از حقیقت و محبت خدا را می‌آموزید، بلکه تبدیل به اشخاصی آدامِنت می‌شوید که تزلزل نا‌پذیرند، مصمم اند و پایدار می‌مانند. لیزا، مطمئن و مشتاق، مفهوم آدامِنت را برایتان بازگو می‌کند و آن را به حکایت عظیم کتاب مقدس و هدف خدا از زندگی اشخاص متصل می‌نماید. همچنین می‌بینید که وقتی در خدا ساکن می‌شویم، نقشه های او برایمان آشکار می گردد. این همان نقطه‌ایست که صیقل یافته و شکل می‌گیریم. وقتی در مسیح – سنگ زاویه خود، پیوند می خوریم، به شباهت آدامِنت درمی‌آییم.

‫دانلو (~2.07 MB)

‫اشتراک بگذارید