‫صفحه اصل - صوتی - كتاب صوتي آشنايي با تسلي دهنده

 
كتاب صوتي آشنايي با تسلي دهنده
‫معل: ‫جان بی

شاگردان سه سال از زندگي خود را با عيسي سپري كردند،با او راه مي رفتند و به سخنان او گوش
مي دادند.با اين وجود عيسي كمي قبل از مصلوب شدن خود به شاگردانش مي گويد كه بايد آنها را ترك كند تا روح القدس بتواند نزد آنها آمده، به ايشان قوت بخشد.اگراين چيز براي شاگردان عيسي ،كه هرروز خود را با او سپري مي كردند ضروري بود ، امروز ما چقدر بيشتر به حضورفعال روح القدس در زندگي هاي خود نيازمنديم.

جان بيور در اين پيغام شما را با روح القدس آشنا مي كند،تا با شخصيت وقوت او بيشتر آشنا شويد و بدانيد كه چگونه خواهيد توانست او را بيشتر بشناسيد.صرف نظر از اينكه در كجاي مسير سفر خود با خداوند قرار داريد، كتاب آشنايي با تسلي دهنده شما را براي نزديك شدن به خداي ابدي كه مشتاقانه شما را محبت مي كند ، كمك خواهد كرد.

دانلود همه: ~341.34 MB

دیگر اعضای خانواده
آشنايي با تسلي دهنده
فارسی » آشنایی با روح القدس« دروس ویدیوئی
فايل صوتي – آشنايي با تسلي دهنده

‫اشتراک بگذارید