‫صفحه اصل - صوتی - افابل

 
افابل
‫معل: ‫جان بی

آیا به ابدیت زیاد میاندیشید؟ شاید بدانید ابدیت را کجا سپری خواهید کرد، اما آیا میدانید چگونه آن را به سر خواهید برد؟

با وجود این که دستیابی به ابدیت دشوار به نظر میرسد، اما داشتن دورنمایی از ابدیت و زندگی کردن با آن برای ایمانداران
حیاتی استتتتت این داستتتتتان حماستتتتی رادیویی، که از کتاب “برانگیخته با ابدیت” جان بیور الهام گرفته شتتتتد ، دریچهای را به
ماورای واقعیت زمینی ما میگشاید

بیایید با پادشتتا “جایلین” پرجلال، ارباب تاریکی دایگون، شتت قت، مستتتقل و دیگران همرا شتتوید و در این ستت ر، ستترزمین
شتگ ت انگیا افابل و شتکن ههای طاقت فرستای سترزمین تنهایی را کشتک کنید وقتی این شتخ تیتها آنچه را در قلب شتما
نه ته است آشکار کنند، زندگی شما متحول خواهد شد

‫اشتراک بگذارید