‫زبان انتخاب شد: fa فارسی

‫زبانه
Selected Language:

‫صفحه اصل - دربارهی ما

دربارهی Cloud Library

موسسه بینالمللی “پیامآور” (Messenger International) هدفی جهانی دارد تا این منابع را بدون توجه به مکان یا مسایل مالی در اختیار شبانان و رهبران قرار دهد. “Cloud Library” برای نیل به این هدف ایجاد شده است. این صفحه بهعنوان یک شبکهی توزیع بینالمللی اجازه میدهد تا منابع ترجمهشده بهصورت رایگان، دانلود و توزیع شود.
هدف ما در دسترس قرار دادن این منابع به اکثریت زبانهاست تا بتوانیم به بیش از 98% کره زمین دسترسی داشته باشیم. “cloud Library”، یک شاهراه برای نیل به این هدف است. میپرسید چرا؟ زیرا منابع حیاتی میتواند به این طریق به مراتب سریعتر از منابع فیزیکی تکثیر شده و انتقال یابد. امیدواریم شما از تجربهی خود در cloud Library لذت ببرید.

از طرف نویسندگان

این نوشتهها، همگی به خدا تعلق دارند. نام ما بر این کتابهاست، چون ما نخستین کسانی بودیم که آنها را خواندهایم. کاملا آزاد هستید که با هر وسیلهای که در دسترس شماست، آنها را با دیگران سهیم سازید.

عیسا به ما فرمان میدهد تا نهتنها انجیل را موعظه کنیم، بلکه شاگردسازی کنیم. این پیغامها به شما یاری میرساند تا شاگرد عیسا شوید. ما روی تعلیم شما سرمایهگذاری میکنیم، زیرا به شما و تواناییتان در تغییر دنیایی که تحت تاثیر شماست، با کمک فیض خداوند، ایمان داریم. خداوند عظمتی را در وجود شما نهاده است و میخواهد شما رابطهای صمیمانه با او داشته باشید. این منابع به شما در کشف یک رابطهی صمیمانه و شخصی با خدا کمک میکند. وقتی در رابطهتان با خدا رشد میکنید، به وسیلهی قدرت کلام او تغییر مییابید.
خدا شما را برای هدفی منحصربه فرد آفریده است. شما را تشویق میکنیم تا تمام آنچه را که خدا برایتان میخواهد، دریابید. دعای ما این است که این منابع شما را در طی این سفر اکتشافی تجهیز نماید.

برکت خدا بر شما و کسانی که متعلق به شما هستند.

جان و لیزا بیور

حمایت از این رویا

آیا قلبتان برای انتشار منابعی که زندگیها را دگرگون میسازد، و توزیع آن در سراسر جهان، مشتعل است؟ اگر مایلید تا از ماموریت “cloud library ” حمایت کنید، لطفا به آدرس getinvolved@cloudlibrary.org. یمیل بزنید. پیشاپیش برای دعاها حمایتهایتان سپاسگزاریم.