Home - Video - Under Cover Video Message

 
Under Cover Video Message
Under Cover Video Message
Magtutudlo: John Bevere

Sa ilalom sa anino sa labing gamhanan nga Dios, naay kagawasan, probisyon, ug proteksyon. Apan, daghan ang wala nakasabot kung unsaon pagpangita sa sikretong dapit nga kini. Giilad lang sila nga ang tinuod ug malungtaron nga kagawasan makit-an sa gawas sa divine authority.

Sa Under Cover, gibutyag ni John Bevere ang mga pamaagi nga gagamiton sa kaaway kung ngano kita mapakyas sa pagsunod sa divine authority. Kauban ang mga praktikal nga mga ehemplo ug lig-on nga pundasyon sa Bibliya, ang mensahe nga kini gapahinumdom sa atoa nga ang gingharian sa Dios kini: usa ka gingharian, gimandoan sa usa ka Hari, kon asa naay kahapsay ug awtoridad.

Sa imohang pagdawat sa kamatuoran sa Pulong sa Dios, makat-unan nimo kung unsaon pag atubang sa mga pag trato nga maayo ug dili maayo. Madiskobrehan nimo ang kalainan sa tinuod nga pagpasakop sa Bibliya ug pagsunod, ug masabtan dayon nimo ang tumong sa Dios sa awtoridad. Kini nga mensahe ang magpahiluna sa imong lakaw sa karakter sa Dios.

I-share sa