Home - Video - Dios ko, asa Ka?! Curriculum Video

 
Dios ko, asa Ka?! Curriculum Video
Magtutudlo: John Bevere

Ang Pagpangita sa Kusog og sa Katuyoan sa Panahon sa Imong Kamingawan

Imo bang gibati nga nawala ka sa lisod nga panahon, natingala, “DIOS KO, ASA NA KA?!”

Imo sigurong nadungog ang Dios namulong, apan karon nagpakahilom Siya. Siguro miasdang ka uban sa pagtuo, apan ang Iyang prisensiya dili na makaplagan. Anaa na ka sa kamingawan—tunga-tunga sa saad sa Dios og sa katumanan niini.

Apan adunay maayong balita—dili kini usa ka dapit nga walay katuyoan og pag-usik sa oras. Ang Dios mogamit sa kamingawan aron sa pag-andam og pagsangkap kanimo sa imong destinasyon—kana, kon insakto ang imong pagsubay niini. Apan dili sama sa gihunahuna sa uban, ang paglabang niini nga panahon wala magpasabot nga magpaabot ka lang sa Dios. Aduna kay bahin nga kinahanglang buhaton samtang nagsubay ka niini. Daku kini nga butang. Kon dili mo buot mausik ang imong oras sa pagtuyok-tuyok, importanti nga imong matun-an kon unsa kini.

Niini nga libro nga moabli sa imong mata, ang inila nga manunulat nga si John Bevere mosangkap kanimo uban sa mga yawi gikan sa Bibliya, mga kahibalo og mahinungdanong mga istorya nga motabang kanimo sa pagmanejo niining uga o malisod nga panahon aron makab-ot ang tanang giandam sa Dios kanimo.

Uban pang mga materyalis nga anaa sa samang titulo:
Dios ko, asa Ka?!
Dios ko, asa Ka?! Curriculum Audio
Dios ko, asa Ka?! Audio Libro

I-share sa