Home - Video - Paon ni Satanas Video Message

 
Paon ni Satanas Video Message
Paon ni Satanas Video Message
Magtutudlo: John Bevere

Ang Paon ni Satanas ingon nga usa sa pinaka makailad nga lit-ag nga gagamiton sa kaaway aron walaon sa kabubut-on sa Dios ang Iyahang mga magtotoo: pagkasilo. Kadaghanan sa mga tawo nalit-agan pinaagi niini nga lit-ag ug wala gani sila makahibalo.

Ayaw mo pailad! Ingon ni Kristo, “Mahitabo gayod nga moabot ang mga pagkasilo” (Lucas 17:1). Dili ka makapili kon masilo ba ka o dili apan makapili ka kon unsaon nimo ug atubang kini. Kon imohang giatubang ang pagkasilo ug sakto, mahimo kang mas kusgan kay sa masuko ka. Ang saktong pag-atubang ra ang magdala kanimo sa dili mababagan nga relasyon sa Dios.

Pinaagi sa mensahe nga kini, tabangan kamo ni John Bevere nga magpadayon sa kabubut-on sa Dios ug gub-on ang pagduda ug walay pagsalig. Makaikyas ka sa victim mentality ug mabuhi nga walay kabug-aton sa pagkasamot ug kapakyasan. Sa imong pagdiskobre sa mas taas pa nga lebel sa pagpasakop sa Dios, ang imohang kinabuhi mapuno ug kapasayloan, pagpasig-uli ug sobra nga kalipay.

I-share sa