Home - Mga Libro - Gihalokan ang mga Babaye ug Gipahilak

Gihalokan ang mga Babaye ug Gipahilak
Magtutudlo: Lisa Bevere

Ang mga babaye pirmanente mas mawad-an kaysa sa makaya nila kung ilang itugyan ang tanan. Ang mga lalaki ganahan ug panimpalad ug intriga, samtang ang mga babaye gimugna para sa pakigsuod, romantiko, ug mabinationg gugma. Wala kita himo-a aron pahungawanan sa seksuwal sa mga lalaki, ug isip mga babaye, nagtinguha ug angayan ta labaw pa kaysa sa gamiton alang sa seksuwal nga katagbawan.

Sa Gihalokan ang mga Babaye ug Gipahilak, si Lisa Bevere naghatag ug Diosnong gahom nga mga tubag batok sa mga bug-at nga mga panguntana. Kini mensahi sa dignidad ug paglaum sa mga babaye sa nagkada iyang edad nga dili na gusto pang mawad-an. Ang tanan nga napukaw kanimo mahimo usab nga mahingkatulog sa maka usa pa. Makalakaw ka sa kagawasan, gahom, ug kaputli bisan unsa pay imong kaagi.

Sa dihang imo nang giabrihan ang imong kaugalingun sa dili masukod nga kapasayluan sa Ginoo, ma diskubrihan nimo ang kinabuhi nga gawasnon dili sama sa bisan unsang butang nga nahibaw-an na nimo. Oras na para ma balik ang dungog, kusog—ug oo, bisan pa ang gahom—sa mga presyosong anak nga mga babayi sa Ginoo sa kalibutan.

Download (~1.74 MB)

I-share sa