Pagka karon nga Pinulongan: ceb Sinugboanon

Pinulongan
Selected Language:

Home - Mga Libro - Dinasig sa Eternidad

Dinasig sa Eternidad
Magtutudlo: John Bevere
Anaa sa:

Ang atong kinabuhi sa kalibotan sama lang sa aso, apan daghan kanato ang nanginabuhi nga daw wala nay kinabuhi human sa kamatayon. Apan ang pamaagi kon giunsa nato pagpanginabuhi karon maoy modetermina sa kon unsa ang atong dangatan sa eternidad. Ang kasulatan nag-ingon nga adunay nagkalain-lain nga mga ang-ang sa ganti alang sa mga magtotoo—gikan sa igo lang naluwas kay ang tanan niyang nahimo naugdaw sa hukmanan, ngadto sa pagdumala uban ni Kristo mismo.

Gikan sa mga prinsipyo sa 2 Corinto 5:9-11, si John Bevere nagpahinumdom kanato nga tanang magtotoo motindog sa atubangan ni Kristo aron dawaton kon unsay ilang naabot sa kinabuhi. Daghan kanato ang mahikurat sa dihang atong masayran nga ang taas nga panahon sa atong kinabuhi nausik ngadto sa mga butang nga walay bili sa eternal nga ganti.

Unsaon man nato nga mahimong bililhon ang atong pagpanginabuhi? Sa Dinasig sa Eternidad, masayod ka sa imong panawagan og mahimo nimong palamboon kon unsay gihatag sa Dios kanimo. Sa dihang makaangkon na ka og eternal nga panglantaw, masangkapan ka sa pagpamuhat sa kon unsay molangtod sa walay kataposan.

Uban pang mga materyalis nga anaa sa samang titulo:
Dinasig sa Eternidad Curriculum Video
Dinasig sa Eternidad Curriculum Audio
Dinasig sa Eternidad Audio Libro

Download (~1.39 MB)

I-share sa