Pagka karon nga Pinulongan: ceb Sinugboanon

Pinulongan
Selected Language:

Home - Mga Libro - Ang Paon ni Satanas

Ang Paon ni Satanas
Magtutudlo: John Bevere
Anaa sa:

Ang Paon ni Satanas mipadayag sa usa sa pinaka makalingla nga lit-ag nga gigamit sa yawa aron sa paghaylo sa mga magtotoo gikan sa kabobot-on sa Dios: ang kahiubos. Halos tanang katawhan nalit-ag niini ug wa man gani makaamgo.

Ayaw pa ilad! Si Kristo miingon, “imposible nga walay kahiubos nga moabot” (Lukas 17:1). Dili ka makalikay sa kahiubos Apan makahimo ka sa pagpili kun unsay imong itubag niini. Kon makahimo ka sa pag-atubang niini sa insaktong paagi, mahimo kang malig-on ug dili mosantop sa kapaitan. Ang insaktong pagtubag lamang ang modala kanimo sa relasyon nga walay babag ngadto sa Dios.

Pinaagi niini nga mensahi, si John Bevere mosangkap kanimo sa kon unsaon sa pagpabilin sa kabubut-on sa Dios og sa pagbuak sa mga pader sa pagduda og dili pagsalig. Makaikyas na ka sa hunahuna nga daw biktima ka ug magkinabuhi nga walay pagdaugdaog ug kapit-os. Samtang makakaplag ka og mas dako nga ang-ang sa pagpailalom ngadto sa Dios, mapuno ka sa pagpinasaylo-ay, pagpakig-uli, ug mas dako nga kalipay.

Download (~2.28 MB)

I-share sa