Home - Audio - Walay Paglunga Audio Libro

 
Walay Paglunga Audio Libro
Magtutudlo: John Bevere

Makasinati ka ug kalisod. Kahibalo ka kun unsaon paglahutay sa kalisod. Mokapot ka, magpadayon ka, ug unta molabay lang ang kalisod ug makalahutay ka. Tanan buhaton nimo aron lang mabuhi.

Apan, unsa kaha kun kining mga kalisod usa ka dalan aron mausab ang imong kinabuhi? Unsa kaha kun kining mga kalisod ang magdala kanimo sa mas taas nga lebel sa pagtoo? Unsa kaha kun ikaw gibuhat aron mabuhi sa kalisod dili lang kay aron makasugakod?

Pinaagi sa libro nga Walay Paglunga, dalhon ka ni John Bevere sa usa ka byahe aron mahimo kang lig-on. Sa iyang pag-estorya mahitungod sa mga butang sa bibliya ug mga tawo karon, iyang ipakita ang usa ka lig-ong sumbanan: Kining mga lalake ug babaye nga naay lig-ong pagtoo sa Dios, wala ni sila mikapot lang ug nilahotay sa kalisod. Ilang gitan-aw ang kalisod ug giatubang.

Igo ang Pulong sa Dios ug ang gahom sa pag-ampo, mahibaw-an nimo ang kamatuoran sa mga kagul-anan, pagsupak, ug ang katumanan sa pagbuot sa Dios sa imong kinabuhi. Ingon nga usa ka anak sa Dios, naa kay abilidad nga ang kalisod mahimo nimong kusog ug makahuman ka nga malampuson!

I-download ang tanang mga kapitulo: ~674.46 MB

Uban pang mga materyalis nga anaa sa samang titulo:
Walay Paglunga
Walay Paglunga Mga Giya Sa Pagtuon Ug Debosyonal
Walay Paglunga Curriculum Video
Walay Paglunga Curriculum Audio

I-share sa