Home - Audio - Puohon ang Kryptonite Audio Libro

 
Puohon ang Kryptonite Audio Libro
Magtutudlo: John Bevere

Mahimo Nimong Pakgangon ang Mokawat sa Imong Kusog

Sama ni Superman, nga makaalsa sa bisan unsang babag og makalupig sa matag kaaway, isip sumusunod ni Cristo aduna kitay supernatural nga abilidad sa pagbuntog sa mga paghagit nga atong atubangon. Apan ang problima, sama kang Superman, adunay kryptonite nga mokawat sa atong kusog.

Tinuod, si Superman og ang kryptonite usa lamang ka istorya sa hunahuna. Apan ang spirituhanong kryptonite tinuod nga butang.

Kini nga libro nagtanyag og mga solusyon kon nganong daghan kanato dili makasinati sa diosnong kusog nga makita sa mga Kristohanon sa unang siglo.

Sa Puohon ang Kryptonite, si John Bevere nagbutyag sa kon unsa ang kryptonite, nganong nagkompormiso kini sa atong mga komunidad, og kon unsaon sa paglingkawas gikan sa pagkagapos niini.

Dili kini alang sa mga huyang og kasingkasing, ang Puohon ang Kryptonite dili usa ka pagpagana lamang sa espiritwal. Usa kini ka seryoso nga kamatuoran alang kang bisan kinsang sumusunod ni Cristo nga nagtinguha sa pag-angkon sa makahagit apan adunay ganti nga dalan sa kausaban.

I-download ang tanang mga kapitulo: ~590.77 MB

Uban pang mga materyalis nga anaa sa samang titulo:
Puohon ang Kryptonite
Puohon ang Kryptonite Curriculum Video
Puohon ang Kryptonite Curriculum Audio

I-share sa