Icitiundu cilipo ino inshita: bem Chibemba

Icitundu
Selected Language:

Kafundisha

Pamo ngo washipa nokutemwa sana ukulemba, ba John Bereve balilemba ifitabo ifishitishiwa sana apaba ilya Fisungusho, Ifiteyo fyakwa satana, Akatina ka kwa Lesa, Ukufisama, elyo nelya Kuseshiwa nesubilo lya mweo wamuyayaya. Amabuku yabo yalipilibulwa mufitundu ukucila pali 100, elyo na programme yacila mulungu iisa pamulabasa wa fikope, iya Messenger ilasabankanishiwa mwi sonde lyonse. Ba John nibakalnda abalumbuka pafilonganino fya cintu bwingi elyo namuma chalici, kabili icilonganino cabo cishimikila pamashiwi yakubomfya pakwalula ubumi kuli abo bonse abalefwaya ukwishiba nokukonka amafunde yakwa Lesa. Ba John balasekelamo ukwikala ku Colorando Springs nabena mwabo, ba Lisa, kabili niba kalemba wama buku ayashitishiwa sana elyo kabili niba kalanda abafikapo, balikwata nabana bane, umupongoshi wabo umwanakashi, nabeshikulu.

Moneni ifyo mwingacita download Kalata yapa John Bevere

Uwacikuku. Uwansansa. Uwayangusha. Uwakosa. Uwamimpulwe. Aya amashiwi yalondolola – kalanda wa mufyalo ifya pusanapusana, kalemba wamabuku ayashitishiwa sana, elyo uwafwilishako ukuleta programme yapa mulabasa yafikope iya Messenger, isabankanishiwa mufyalo ukucila pali 200. Mumicitile yakwe iyapabwelu, ba Lisa bashimika icebo cakwa Lesa ukubomfya ifyo bapitamo mukuleta ubuntungwa muyeo yabantu nokuba pilibuka. Pamo ngoutungilila sana umulinganya, balabomfya bambi ukuba ubwasuko kubwafya ubwapamfya mupepi elyo nokutali. Alasekelamo ukuipakisha icitemwiko icamwina mwakwe, ba John Bevere, elyo necabana babo abaume bane, umupongoshi wabo umusuma nganshi umwanakashi, elyo nabeshikulu babo abashaiwamina.

Moneni ifyo mwingacita download Kalata yapa Lisa Bevere