Apakusanga fyonse - Fikope - Ifikope ifyelyashi pa Kufisama

 
Ifikope ifyelyashi pa Kufisama
Ifikope ifyelyashi pa Kufisama
Kafundisha: John Bevere

Mu cinshingwa icawamaka yonse, mwaliba ubuntungwa, ifyakukonka elyo nobucingo. Icabulanda, abengi tabaishiba ifyakusanga iyi ncende yankama. Lelo bena balabepwa ukusumina ukuti nobuntungwa bwacine kabili ububelelela kuti bwasangwa kunse yamaka yakwa Lesa.

Mwi buku lya Kufisama, ba John Bevere balisokolola inshila shabucengeshi ishibomfya umulwani, ishitulenga ukufilwa ukwishiba elyo nokukanakonka bwino bwino ukufwaya kwakwa Lesa. Ifyakumwenako ificitika elyo nefishinte fyakosa ifya baibolo, aya mashiwi yatwibukisha ukuti ubufumu bwakwa Lesa ififine efyobwaba: ubufumu ubutungululwa nemfumu, umwaba umuyano elyo namaka.

Ilyo mulesambilila icine pacebo cakwa Lesa, mukasambilila ifyakucitapo kuba lemusenda bwino elyo naba shilemusenda bwino. Mukasanga ubupusano pakati ka kuipelesha kwalandwapo mu Baibolo elyo necumfwila, elyo mukakwata ubwishibilo ubwingi pamaka ya bukulu bwakwa Lesa. Aya mashiwi yakumulenga ukwenda bwino ukulingana nemibele yakwa Lesa.

Shimikeni