Icitiundu cilipo ino inshita: bem Chibemba

Icitundu
Selected Language:

Apakusanga fyonse - Pali

Pali Cloud Library

Ba Messenger International baliipelesha ukulolesha pe sonde lyonse pakushininkisha ukutila ili ilyashi lyafika kuli bashimapepo elyo ne intungulushi temulandu nokobali nangu indalama bakwete. Emulandu wine Cloud Library yapangilwe. Ibomba ukusalanganya elyo nokusuminisha aya amashiwi ayapilibulwa mufitundu abantu ukulayacita download apalutu.

Apo twaiminina kumona ukuti aya amashiwi yakubomfya yabako mufitundu fyonse ifikalamba, mukufwaya ukufika kubantu ukucila pacipendo ca 98% mwisonde lyonse. Cloud Library enshila imo iyabikwako pakufikilisha ubu ubuyo. Mulandu nshi, kuti mwaipusha? Pantu amashiwi yapa fitunshitushi tayakokola kabili yalenda bwangu sana ukucila amashiwi yakutuma ukubomfya inshila shimbi ishakusalanganya. Tulesubila mukaipakisha ifyo mukasanga pa Cloud.

Ukufuma kubapangile

Yesu tatwebelefye ukulashimikila icebo, lelo kabili nokupanga abasambi. Aya amashiwi yakamwafwa ukuba abasambi bakwa Yesu. Tulesangwilako kuma sambililo yenu pantu twalicetekela mufyo mwingacita, kuluse lwakwa Lesa mukwalula imibele yesonde iyabipa. Lesa alibika ubukata mukati kenu kabili alafwaisha ukwishiba imitima yenu. Aya amashiwi yakubomfya yakamwafwilisha ukusanga bucibusa ubwapalamisha na Lesa. Ilyo bucibusa bwenu na Lesa bulekula, imibele yenu ikalulwa namaka ya cebo cakwe.

Lesa amupangile ukuti mwingacitapo cimo pafyabupe mwakwata ifyaibela mukubombesha kwenu. Tulemukoselesha ukufwailisha mukufikapo fyonse ifyo Lesa amukwatila. Ipepo lyesu lyakufwaya ukutila aya amashiwi yakubomfya yamupekanya mulwendo lwenu ulwakwishiba ifingi.

Amapalo yabe naimwe,

Ba John elyo nabamama Lisa Bevere

Tungilileni ici icimonwa

Bushe umutima wenu ulabilauka ukumona amashiwi ayakwalula imyeo yabantu yalesalanganishiwa mwisonde lyonse? Ngamulefwaya ukutungilila uyu umulimo wa Cloud Library, twapapata tumeni kalata ya email ku getinvolved@cloudlibrary.org. Twamitashisha limo pamapepo yenu elyo nokutungilila!