Ana səhifə - Kitablar - Yaxşılıq yoxsa Allah?

Yaxşılıq yoxsa Allah?
Müəllim: Con Biver

Allah olmadan yaxşiliq niyә kifayәt deyil?

Bu yaxşidirsa, demәli Allah olmalidir. doğurdan?

Bu iki termin, yәni yaxşılıq vә Allah bir-­‐birinә yaxındırlar. Hamımız yaxşı olan bir şeyin Allah tәrәfindәn olduğuna inanırıq. Әliaçıqlıq, hәlim ruh, әdalәt – yaxşıdır. Eqoizm, kobudluq, qәddarlıq – pisdir. Bu fәrqlәr çox açıqdır.

Fәqәt hәr şey bunlardan ibarәtdirmi? Әgәr yaxşılıq bu qәdәr çox özünü göstәrirsә, Müqәddәs Kitab niyә bunları sınamağımızı istәyir?

Yaxşılıq yoxsa Allah? kitabı, özümüzә kömәk etmәk üçün yazılmış bir kitab deyil. Bu kitab sadәcә davranışlarınızı dәyişmәyinizi söylәmәyәcәk. Hәmçinin Allahın hәyatınızdaki hәr sahәdә olmağı üçün sizi qüvvәtlәndirәcәk.

Yüklə (~2.81 MB)

Bölmək