Carı Dil: az Azeri

Dil
Selected Language:

Ana səhifə - Kitablar - Əbǝdiyyǝt Mǝqsǝdiylǝ Yaşamaq

Əbǝdiyyǝt Mǝqsǝdiylǝ Yaşamaq
Müəllim: Con Biver
Bu dildə mövcuddur:

Dünyadaki hǝyat boşdur, amma bir çoxumuz elǝ yaşayırıq ki, sanki digǝr tǝrǝfdǝ heçnǝ yoxdur. Lakin bu dünyada yaşamaq tǝrzimiz, ǝbǝdiyyǝtimizǝ tǝsir edǝcǝk. Müqǝddǝs Yazılar deyir ki, imanlılar üçün müxtǝlif mükafatlar olacaq – bu mükafatları, Mǝsihlǝ izzǝtlǝnǝn vaxt verilǝcǝklǝr.

2.Korinflilǝr 5:9-11 ayǝlǝrinǝ baxaraq, Con Bever bütün imanlılara, Mǝsihin qarşısında mükafatları alacağı haqqındadır. Bir çoxumuz ǝslindǝ ǝbǝdi mükafatlar üçün çalışmadığımızı görǝndǝ şok olacayıq.

Bǝs onda hǝyatımızı necǝ daha yaxşı qura bilǝrik? Əbǝdiyyǝt Mǝqsǝdiylǝ Yaşamaq kitabında öz çağırışınızı kǝşf etmǝy vǝ Allahın sizǝ verdiklǝrini çoxaltmağı öyrǝnǝcǝksiniz. Əbǝdi dünya baxışınızı görǝn kimi, ǝbǝdi mǝhsullar vermǝk üçün çox güclǝndirilǝcǝksiniz.

Yüklə (~1.49 MB)

Bölmək